Základné informácie

Správca osobných údajov

spoločnosť Diamond Galantery s.r.o., so sídlom Mláka 5/8, 029 01 Námestovo, IČO: 50880110, DIČ: 2120567262, IČ DPH: SK2120567262 podľa §4, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo OU-NO-OZP-2017/008334-2, č.: 560-22963, prevádzkujúca elektronický obchod https://www.diamondgalantery.sk.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pri objednaní tovaru môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení Vášho telefónneho čísla Vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale pošlete ho na adresu dotyčnej osoby. Tým nám poskytnete aj niektoré jej osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite, a ktorý tovar si prezeráte. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies. Viac informácií nájdete v článku Pravidlá cookies.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov: v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy Vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou užívateľského mena, ktoré slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.
 • Zlepšovanie našich služieb: k optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať nástroje Google Analytics, Microsoft Bing Webmaster a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: Hodnotenie je možné vložiť z vlastnej iniciatívy.
 • Ak nám zatelefonujete, môžeme si Váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať, aby sme Vám mohli presnejšie splniť Vaše požiadavky.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame Vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: Vami zvolený dopravca by Vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Nahrávky telefonických hovorov sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roku, pokiaľ pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.)

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu (Užívateľské menu> Môj účet). Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať.

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať. Z dôvodu urýchlenia opravy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)

Môžete nás kontaktovať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Vznesenie námietky

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť Vašich osobných údajov, (b) Vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len s Vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prípadné chyby riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 18. novembra 2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na https://www.diamondgalantery.sk. Prípadné zmeny v tomto dokumente vchádzajú do platnosti dňom ostatnej aktualizácie.